เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 เมษายน 2560


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบล

                จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่นตลอดจนผลการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้ว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบไว้ดังนี้

                พัฒนาคมนาคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จรรโลงศาสนาวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

2.1   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.2   ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกร
2.3   ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการศึกษาและการกีฬาของเยาวชนในพื้นที่
2.4   ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานหลัก
2.5   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยประชาชนมีส่วนร่วม
2.6   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
2.7   ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.8   สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
3.1  ท้องถิ่นมีระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ไฟฟ้า ระบบประปาที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน
3.2  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
3.3 ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการ บำบัดฟื้นฟู ป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4  ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดสวัสดิการต่างๆ  การศึกษา การกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข
3.5  ชุมชนได้รับการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
3.6  ประชาชนได้รับการส่งเสริมการด้านการลงทุน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งตนเองได้
3.7  เทศบาลมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.225.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 251,237

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
95 หมู่ 3 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
Tel : 0-3852-4050  Fax : 0-3852-4050
Email : saensaeb.local@hotmail.com/klongsaensaeb@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.